Kwaliteit

Om de zorg voor onze cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen hechten we veel waarde aan kwaliteit en deskundigheid. 

De logopedisten werkzaam bij Logopediepraktijk Logovision zijn lid van de beroepsvereniging NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). Ook zijn alle logopedisten kwaliteitsgeregistreerd of ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Onze logopedisten blijven op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de logopedie. Deskundigheidsbevordering vindt plaats door vakinhoudelijke na- en bijscholing. Ook zijn onze logopedisten lid van een kwaliteitskring.

Klachten

Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan je wensen voldoet. Heb je klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat je dat eerst samen met de logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat je ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Ook kun je je richten tot de praktijkhouder, Laura Bastens.
Kom je er samen niet uit, dan kun je met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici
Het klachtenrecht voor patienten is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg  (Wkkgz).
De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Logovision volgt deze klachtenregeling. 
In onze wachtkamers kun je informatie over de klachtenregeling vinden. 

Privacy

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen Logopediepraktijk Logovision wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. De Wet bescherming persoonsgegevens zal worden nageleefd. Zonder je toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn. Alleen met jouw toestemming zullen de verwijzer en andere betrokkenen, zoals de leerkracht, op de hoogte gesteld worden van verloop en resultaat van de behandeling.

Patiëntgegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na afloop van die periode worden de gegevens door de praktijkhouder vernietigd.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
Wij willen je wijzen op je rechten en plichten zoals vermeld staat in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
In deze wet zijn de rechten en plichten van de cliënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. De wet stelt aan de logopedist een aantal verplichtingen. De belangrijkste zijn informatieplicht, toestemmingsvereiste, dossierplicht, bewaarplicht, vernietiging, geheimhoudingsplicht, recht op inzage in het logopedisch dossier en privacybescherming bij overdracht van de gegevens. Volgens de WGBO heb je als cliënt zelf ook een informatie- en medewerkingsplicht. Via de volgende link kun je meer informatie vinden: WGBO

 

    kwaliteitsregister.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          logo_logovision.png